ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากสติปัญญาของคนและอยู่คู่สังคมตลอดมา
ความรุ่งเรืองด้านศิลปะและวัฒนธรรมต้องอาศัยการสั่งสมต่อเนื่องยาวนาน
ก่อสานให้เห็นทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม