บทบาทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการเป็นศูนย์กลาง ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (Cultural Hub)

รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์

บทบาทของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬากับส่งเสริมงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย

โนราการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในบริบทสังคมปัจจุบัน

ศ.ชวน เพชรแก้ว

การจัดทำหลักสูตรโนราสำหรับเยาวชน

ผศ.สุพัฒน์ นาคเสน และเพ็ญนภา วัยเวก

การบริหารจัดการศูนย์ฝึกโนราเยาวชน โรเรียนสอาดเผดิมวิทยา

ครูกฤษฎา วิสัยรัตน์

เหลียวหลังแลหน้า โนราบ้านเรา

อาจารย์จิณ ฉิมพงษ์ ศิลปินโนรา และอาจารย์สิรินาถ หาญณรงค์

การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้โนรา 12 ท่า ผ่านสื่อเทคโนโลยี Motion controller

นายพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ นายณัฐชา ศิลากุล และนางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ

ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

E-MAIL

cultural.wu@gmail.com