การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโนราภาคใต้ ประจำปี 2566

วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการศึกษาวิจัย การเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ที่มีความพร้อมทั้งวิชาความรู้เฉพาะด้านและปลูกฝังค่านิยมและคุณธรรมที่พึงประสงค์ เรียกได้ว่าเป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” นอกจากเรื่องการเรียนการสอนและการวิจัยแล้ว มหาวิทยาลัยยังมี พันธกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยอีกหนึ่งประการ คือ พันธกิจในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างที่ทราบกันว่า ภาคใต้มีความหลากหลายทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสะท้อนวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลาง หรือ Cultural HUB ในการขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านการศึกษาวิจัยจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ การสร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโนราภาคใต้ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเครือข่ายโนราในภาคใต้ ซึ่งจะเป็นเครือข่ายทางด้านวิชาการที่จะส่งเสริมให้โนราเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เยาวชนและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถทำมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของโนรามาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายใต้ฐานคิดของ Soft Power

ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

E-MAIL

cultural.wu@gmail.com