กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโนราภาคใต้ ประจำปี 2566

วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
08.00 น. ลงทะเบียน
08.30 น. พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโนราภาคใต้ ประจำปี 2566
– ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬากล่าวรายงาน
– รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงาน

09.00 น.
การบรรยาย: บทบาทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะและวัฒนธรรม (Cultural Hub)
โดย รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
การบรรยาย: บทบาทของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬากับ
โดย ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย

09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 น. การบรรยาย : โนราการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในบริบทสังคมปัจจุบัน โดย ศ.ชวน เพชรแก้ว
11.40 น. แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น 6 กลุ่ม

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น. การบรรยาย : การจัดทำหลักสูตรโนราสำหรับเยาวชน โดย ผศ.สุพัฒน์ นาคเสน และคณะ
14.00 น. การบรรยาย : การบริหารจัดการศูนย์ฝึกโนราเยาวชน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โดยครูกฤษฎา วิสัยรัตน์ และคณะ
15.45 น. การบรรยาย : การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ โนรา 12 ท่า
โดย นายพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ นายณัฐชา ศิลากุล และนางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ
16.00 น. เสร็จสิ้นการสัมมนา

** พิธีกร : นายศรายุทธ ชาญนคร
08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 น. การเสวนา : เหลียวหลังแลหน้า โนราบ้านเราโดยอาจารย์จิณ ฉิมพงษ์ ศิลปินโนรา และอาจารย์สิรินาถ หาญณรงค์ โรงเรียนแจ้งวิทยา
10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนแนวทางความคิดเห็นใน 6 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 แนวทางการสร้างเครือข่ายโนรา
ประเด็นที่ 2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนโนราในโรงเรียน
ประเด็นที่ 3 แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรโนราที่ได้มาตรฐาน
ประเด็นที่ 4 แนวทางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านโนราของเครือข่าย
ประเด็นที่ 5 แนวทางในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกโนราในโรงเรียน
ประเด็นที่ 6 แนวทางในการสร้างความยั่งยืนของการสอนโนราในโรงเรียน

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น. นำเสนอ ประเด็นที่ 1-3
ประเด็นที่ 1 แนวทางการสร้างเครือข่ายโนรา
ประเด็นที่ 2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนโนราในโรงเรียน
ประเด็นที่ 3 แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรโนราที่ได้มาตรฐาน

15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 น. นำเสนอ ประเด็นที่ 4-6
ประเด็นที่ 4 แนวทางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านโนราของเครือข่าย
ประเด็นที่ 5 แนวทางในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกโนราในโรงเรียน
ประเด็นที่ 6 แนวทางในการสร้างความยั่งยืนของการสอนโนราในโรงเรียน

16.00 น. มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
16.30 น. เสร็จสิ้นการสัมมนา

** พิธีกร : นายศรายุทธ ชาญนคร

ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

E-MAIL

cultural.wu@gmail.com