ศูนย์ฝึกโนราเยาวชนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

นายเอกวุฒิ ไกรมาก

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

นายกฤษฏา วิสัยรัตน์

หัวหน้าศูนย์ฝึกโนราเยาวชนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง 196 ถ.พิศิษฐพยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 077-511014 โทรสาร 077-511995 อีเมลล์ saard@saard.ac.th

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนสอาดสอาดเผดิมวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2467 โดยพระยาพิพิธอำพลวิมลภักดี (เผดิม อังสุสิงห์) ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณหญิงพิพิธอำพลวิมลภักดี (สอาด อังสุสิงห์) ซึ่งถึงแก่กรรม โดยได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา”

โรงเรียนสอาดสอาดเผดิมวิทยา เริ่มมีการฝึกทักษะเกี่ยวกับการแสดงโนราให้กับนักเรียนในช่วง ปี พ.ศ. 2545 โดยครู ครูวิวัฒน์ ภัยวิมุติ ครูปราโมทย์ ดีชุม และวิทยากรพื้นบ้าน เมื่อนักเรียนมีทักษะในการแสดงโนราแล้วมีการจัดกลุ่มและจัดแสดงในงานต่าง ๆ ต่อมาในช่วงปี 2557 ครูนายกฤษฎา วิสัยรัตน์ ได้ย้ายสังกัดยังโรงเรียนสอาดสอาดเผดิมวิทยา ซึ่งเป็นครูสอนวิชาหมวดสังคมศึกษา แต่ด้วยมีความชอบและเป็นศิลปินโนราจึงมารับหน้าที่ในการดูแลชมรมโนราของโรงเรียน นอกจากการฝึกซ้อมในช่วงเวลาของกิจกรรมของชมรมแล้ว ยังมีการนัดหมายเพื่อฝึกซ้อมนอกเวลาเลิกเรียน เพื่อให้สามารถเข้าใจท่าพื้นฐาน เพิ่มทักษะ และสามารถแสดงรวมเป็นคณะได้

นโยบายของโรงเรียนในการสนับสนุนการแสดงโนรามีปรากฏอย่างชัดเจน โดยผู้อำนวยการของโรงเรียนให้การสนับสนุนพื้นที่ภายในโรงเรียนในโรงเรียนเป็นพื้นที่ในการฝึกซ้อม ประชุม และเก็บวัตถุอุปกรณ์สำหรับการประกอบการแสดงโนรา เช่น เครื่องดนตรี เครื่องแต่งกาย เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริหารของโรงเรียนมีการสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการชุมนมโนรา

รูปแบบและวิธีการฝึกสอนโนรา เน้นการฝึกที่เป็นรูปแบบของพื้นที่ท้องถิ่นของจังหวัดชุมพร โดยเน้นการถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้สอน คือ ครูนายกฤษฎา วิสัยรัตน์ โดยแบ่งการฝึกเป็น 2 ส่วน คือ การฝึกพื้นฐาน และการฝึกเป็นกลุ่ม โดยการฝึกพื้นฐานเป็นการฝึกรำท่าพื้นฐาน 12 ท่าครูของโนรา โดยกระบวนการในการสอนเน้นให้รุ่นพี่ที่มีทักษะการแสดงโนรามีช่วยในการสอน และการฝึกเป็นกลุ่มจะเน้นคนที่มีทักษะพื้นฐานแล้ว และมาฝึกต่อท่าเพื่อรำรวมเป็นคณะ เนื้อหาในการสอนไม่การบันทึกเป็นเอกสาร แต่เน้นการถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของครูผู้สอน

การถ่ายทอดความเชื่อและพิธีกรรมของโนราของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาจะมีการไหว้ครูเป็นประจำทุกปี โดยเป็นพิธีกรรมที่ทำร่วมกับศิลปินโนราในท้องถิ่น กระบวนการในการไหว้ครูก็จะมีรูปแบบการทำบุญและไหว้ครูตามขนบธรรมเนียมจารีตของพิธีกรรมโนรา แต่นักเรียนจะไม่ได้เข้าร่วมทุกคน ส่วนที่นักเรียนคนอื่นๆ จะมีการไหว้ครูก่อนทำการฝึกในห้องชมรม

สมาชิกในชมรมโนราของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยามีจุดร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ มองว่าโนราเป็นศิลปะการแสดงที่มีความสวยงาม และมองว่าคนที่มีทักษะการแสดงโนราคือบุคคลต้นแบบ เมื่อเห็นรุ่นพี่แล้วก็อยากเข้าชมรมโนรา และเมื่อเข้ามาอยู่ในชมรมแล้วก็จะมีความผูกพันกับคนอื่น ๆ ในชมรม กลายเป็นพื้นที่ในการแสดงความสามารถเฉพาะด้านของนักเรียน