โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกโนราเยาวชนเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การจัดตั้งศูนย์ฝึกโนราเยาวชน

ศูนย์ฝึกโนราเยาวชน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโนรา

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกโนราเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกโนราเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ลงพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฝึกโนราโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ลงพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฝึกโนราเยาวชนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโนราภาคใต้ ประจำปี 2566

ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

E-MAIL

cultural.wu@gmail.com